Licenční smlouva

LICENČNÍ PODMÍNKY

Jméno a příjmení: Zuzana Šafrová
Sídlo: Družstevní 521, Veltrusy, 277 46
IČO: 66403898
Bankovní spojení: 2801971383 / 2010 (Fio banka)
Provozovatel webu: www.skolka-pripravy.cz  (dále také jen „Provozovatel“)
a
Autor, registrovaný na webovém rozhraní www.skolka-pripravy.cz

Smluvní strany výslovně souhlasí s těmito Licenčními podmínkami, které nahrazují samostatnou licenční smlouvu a se kterými Autor vyslovil souhlas s Licenčními podmínkami prostřednictvím odkazu na webovém rozhraní www.skolka-pripravy.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatel je fyz. osoba podnikající podle živnostenského zákona, který vlastní web www.skolka-pripravy.cz.

1.2. Autor je výlučným vlastníkem autorských práv k dílu (dále jen jako „produkt“) a má zájem o možnost zveřejnit jej na webu/e-shopu provozovatele, který ho na základě podmínek stanovených v tomto dokumentu poskytne třetím osobám.

2. Předmět licenčních podmínek

2.1. Autor těmito licenčními podmínkami poskytuje provozovateli nevýhradní licenci k užití produktu (nevýhradní licencí se míní, že autor může poskytnout další nevýhradní licenci osobám odlišným od poskytovatele, případně sám produkt nabízet), který na základě provozovatelem poskytnutých přihlašovacích údajů bude nahrávat do webového rozhraní. Provozovatel je povinen tuto licenci využívat a produkt nabízet na svých webových stránkách.

2.2. Provozovatel je oprávněn od nahrání produktu do webového rozhraní autorem užívat produkt k účelu, k jakému byl vytvořen a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení takového účelu. Licence se poskytuje bez množstevního, územního a časového omezení. Provozovatel není oprávněn provádět jakékoliv modifikace, úpravy či změny produktu, a to ani jeho názvu či jakkoliv do produktu zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, spojovat ho s nimi, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to ani prostřednictvím třetích osob. Předchozí věta se nepoužije, pokud charakter produktu doplnění či jiné obdobné nakládaní s ním z povahy své věci vyžaduje.

2.3. Autor prohlašuje, že produkt je výsledkem jeho vlastní duševní tvůrčí činnosti ve smyslu § 2 autorského zákona, je jeho vlastnictvím, a že tento produkt neporušuje žádným způsobem práva třetích osob. Autor nese případnou veškerou odpovědnost za porušení autorských a jiných obdobných práv třetích osob, pokud se dodatečně prokáže jeho předchozí prohlášení jako nepravdivé. V případě, že se na provozovatele obrátí třetí osoba, že produkt porušuje jeho autorská práva, má provozovatel právo na okamžité odstranění produktu z webového rozhraní a zároveň je autor povinen provozovateli uhradit případnou náhradu škody, která mu v souvislosti s uvedením produktu porušující autorská či jiná obdobná práva třetích osob vznikla.

2.4. Provozovatel se zavazuje, že autorovi vytvoří prostor na svém webu/e-shopu www.skolka-pripravy.cz, kde bude třetím osobám nabízet produkty autora, tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o produkty daného autora.

2.5. Autor má právo kdykoliv požádat Provozovatele o vymazání produktu z webového rozhraní, čímž dojde k zániku licence k danému produktu.

2.6. Provozovatel je oprávněn bez předchozího písemného svolení autora udělit třetí osobě podlicenci k užití produktu.

2.7. Provozovatel má právo kontroly produktu po jeho nahrání do webového rozhraní a schválení produktu před jeho vystavením, a v případě, že jej shledá nevhodným, odmítnout produkt zveřejnit, aniž by případné důvody odmítnutí musel autorovi uvést.

3. Odměna autora
3.1. Odměna autora vyúčtování z uzavřené licenční smlouvy k produktu činí 75 % z ceny produktu, jež neobsahuje daň z přidané hodnoty, za kterou bude produkt poskytnut třetí osobě a která bude připsána na účet provozovatele za takové jednotlivé poskytnutí.
3.2. Odměna autora je splatná měsíčně, a to k 15. dni daného měsíce na základě vyúčtování vystaveného provozovatelem.

4. Závěrečná ustanovení
4.1. Tyto licenční podmínky jsou uzavírány a odsouhlaseny smluvními stranami distanční formou, tedy využitím komunikačních prostředků na dálku, s čímž obě strany souhlasí. Případné dodatky či změny budou na základě dohody stran uzavírány stejným způsobem.
4.2. Tyto podmínky, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě licenčních podmínek nebo v souvislosti s nimi, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník, a ostatními právními předpisy České republiky a dále Všeobecnými obchodními podmínkami.
4.3. Smluvní strany po přečtení licenčních podmínek prohlašují, že souhlasí s jejich obsahem výslovně souhlasí.

Tyto licenční podmínky jsou autorské a zpracované advokátní službou.

Platnost těchto podmínek od 01.03. 2023