Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
TYTO PODMÍNKY UPRAVUJÍCÍ KOUPI ZBOŽÍ V ON-LINE OBCHODĚ (dále jen „obchodní podmínky“) se především řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1. Prodávající:
Zuzana Šafrová, identifikační číslo: 664 03 898
se sídlem Družstevní 521, 277 46, Veltrusy
email: [email protected]

a

2. Kupující:
Vy, tedy osoba, která je objednatelem zboží prostřednictvím webové stránky: www.skolka-pripravy.cz (dále jen webová stránka).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce www.skolka-pripravy.cz a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Kupujícím může být spotřebitel i podnikatel.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. V případě zneužití přístupového hesla nebo uživatelského jména se kupující zavazuje tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu. Na základě takové informace prodávající zablokuje přístup do příslušného uživatelského účtu.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 7. Kupující se v obchodních podmínkách zavazuje, že nebude zakoupené materiály nikde  šířit.
  Jediným dovoleným způsobem užití zakoupeného materiálu, je jeho užití pro výuku jednou fyzickou osobou. V případě rozmnožování Materiálu a jeho předávání třetím osobám v rámci výuky danou fyzickou  osobou, musí být tyto osoby upozorněny, na skutečnost, že Materiál je chráněn autorskými právy a nemůže být bez souhlasu Autora volně šířen.

   

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • b) způsobu úhrady kupní ceny zboží (dále společně jen jako „objednávka“)

4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „závazně objednat a přejít k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsobem:

 •  bezhotovostně prostřednictvím platebního systému - platební brána ComGate Payments, a.s.;

2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
3. V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4. V případě, že nedojde k úhradě bezhotovostním převodem na účet prodávajícího ve lhůtě 10 dnů od uzavření kupní smlouvy či se nepodaří objednávku uhradit prostřednictvím platebního systému – platební brány, zašle prodávající kupujícímu na jeho emailovou adresu email s upozorněním, že kupní cena nebyla uhrazena a vyzve kupujícího k úhradě. Pokud k úhradě nedojde, prodávající je oprávněn objednávku stornovat.  
5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
8. Prodávající  vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Na elektronickou adresu kupujícího prodávající zašle též doklad o zaplacení.

5. REALIZACE OBJEDNÁVKY, DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Veškeré zboží je dodáváno pouze elektronickou formou, a to formou e-knihy/e-booku a pracovních listů/karet. E-book  je digitální ekvivalent tištěného materiálu, existující ve formě počítačového souboru. Pojmem e-kniha se obvykle rozumí elektronický ekvivalent tištěné knihy. Pracovní listy/karty - pomůcka pro rozvoj osobnostních a sociálních dovedností žáka.
 2. Každý produkt je na webovém rozhraní opatřen popisem a ukázkou.
 3. Po provedení úhrady prostřednictvím platební brány či po připsání platby za objednávku na účet prodávající kupující obdrží na svou emailovou adresu odkaz na stažení objednaného zboží a zároveň objednané zboží nalezne ke stažení ve svém uživatelském účtu. Zboží je možné stáhnout ve formátu PDF, PPT, PPTX, PPS, PPSX, JPG, PNG, DOC, DOCX a ZIP.
 4. Zboží se považuje za dodané okamžikem obdržení emailu s odkazem na stažení zakoupeného zboží.
 5. Stažením se chápe zhotovení rozmnoženiny díla v elektronické podobě z poskytnutého odkazu zaslaného na elektronickou adresu či zobrazení tohoto odkazu v uživatelském účtu kupujícího.
 6.  Jednou zakoupené zboží kupující nalezne ve svém uživatelském účtu za účelem jeho pozdějšího užití. Tato možnost je dostupná pouze pro registrované kupující.
 7. Kupující bere na vědomí, že užívání dodaného zboží je podmíněno existencí konkrétního software a hardware a že prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za nemožnost stažení díla z důvodu nedostatečného technického vybavení kupujícího.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží zakoupeného u prodávající, neboť veškeré zboží nabízené prodávající je digitálního obsahu, kdy není dodáváno na hmotném nosiči.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2. S ohledem na to, že zboží je dodáváno pouze digitálně bez hmotného nosiče odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly,
b) zboží odpovídá prezentované ukázce a právním předpisům,
c) odkaz na stažení digitálního obsahu byl dodán včas a je plně funkční, tedy umožňuje stažení.

Reklamace se nevztahuje na případy, kdy kupující zjistí, že se mu stažený obsah nehodí. Za tímto účelem je produkt opatřen popisem a ukázkou, aby měl kupující možnost se s obsahem předem seznámit.

3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího prostřednictvím emailu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího
reklamační email.
4. V případě gramatických chyb v digitálním obsahu bude reklamace vyřízena tak, že bude digitální obsah opraven a kupujícímu zaslán nový odkaz na stažení bezvadného produktu.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující se zavazuje v rámci svého uživatelského účtu postupovat pouze způsobem upraveným v těchto obchodních podmínkách a nečinit žádné zásahy do práv ostatních uživatelů či do programového vybavení prodávajícího, které by mohlo ovlivnit fungování webového rozhraní.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího se řídí a veškeré informace o kupujícím budou prodávajícím zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
 2. Prodávající prohlašuje, že je správcem osobních údajů ve smyslu shora uvedeného Nařízení, že bude zpracovávat pouze následující osobní údaje: jméno a příjmení, emailovou adresu a telefonní číslo, a to v elektronické podobě a čistě za účelem naplnění smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím založeném kupní smlouvou a pro zasílání obchodních sdělení. Kupující má nárok na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu.
 3. Kupující prohlašuje, že si je vědom, že prodávající je oprávněn údaje zpracovávat sám, případně tímto úkolem pověřit i třetí osobu jako správce informačních systémů, kdy tato osoba bude vždy zavázána k ochraně osobních údajů ve stejném rozsahu jako prodávající.
 4. Kupující odesláním objednávky zároveň potvrzuje, že byl informován o zpracování jeho osobních údajů.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ
1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Zuzana Šafrová, Družstevní 521, Veltrusy 27746; adresa elektronické pošty: [email protected] nebo [email protected], telefon: +420 607 065 720.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne: 1.6.2021