Čísla a počítání 0 - 10, univerzální aktivity do MŠ

Novinka

Zásobník pracovních listů, aktivit a pohybových her pro rozvoj matematických představ!

Tento soubor obsahuje na 43 stranách dohromady 40 aktivit na téma "měření".

Okruh je tvořen úvodní stranou (cíle, klíčová slova a seznam aktivit), následuje 30 pracovních listů, 5 aktivit a 5 pohybových her. 

Téma "Čísla a počítání 0 - 10" jsou 3 témata z 10 okruhů velkého souboru, který obsahuje dohromady 180 aktivit - Prematematický zásobník: https://uciteleucitelum.cz/material/matematika/pre-matematicky-zasobnik-pro-ms

 

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů pro pedagogicko-didaktický proces.

Vzdělávací materiál rozvíjí následující kompetence z RVP PV:

  • kompetence k řešení problémů: užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
  • kompetence k řešení problémů: zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
  • kompetence k řešení problémů: chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

Některé dílčí cíle, které vzdělávací materiál rozvíjí:

  • Dítě a jeho psychika: osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
  • Dítě a jeho psychika: vytváření základů pro práci s informacemi
  • Dítě a svět: rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám