Hudební nástroje

Doporučujeme
 
Prodávající:
Cena za ks:
75 Kč s DPH
75 Kč bez DPH

Jedná se o výukově–vzdělávací materiál/brožuru pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů. Materiál/brožura obsahuje 6 různých oblastí aktivit a každá z nich se soustředí na rozvoj osobnosti dítěte v různých oblastech.

Brožuru můžete využít vcelku jako knihu s obrázky anebo rozstříhat na kartičky.

Hlavní vzdělávací oblast RVP PV:

Dítě a jeho psychika

 • Cíl: Rozvíjet osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické).

Předpokládané vztahy k jiným oblastem RVP PV:

 • Dítě a jeho tělo – Cíl: Rozvinout u dětí schopnost vyjadřovat rytmus pohybem.
 • Dítě a ten druhý – Cíl: Rozvinout u dětí schopnost spolupracovat s ostatními dětmi.
 • Dítě a společnost – Cíl: Rozvinout u dětí dovednost dodržovat pravidla při komunikaci s ostatními. 

Předpokládaný výstup:
a) předpokládaný produkt – edukační (obohacená slovní zásoba), materiální (hotový pracovní list, složené puzzle, hotová omalovánka)
b) předpokládané kompetence:

 • Kompetence k učení – Předpokládám, že dítě bude poznávat, že se může mnohému naučit a že se bude radovat z toho, co samo dokázalo a zvládlo. Komponenta zkušenost
 • Kompetence k řešení problémů - Předpokládám, že dítě bude rozlišovat řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou. Komponenta dovednost
 • Kompetence komunikativní - Předpokládám, že dítě se bude domlouvat gesty i slovy, rozlišovat některé symboly, rozumět jejich významu a funkci. Komponenta dovednost
 • Sociální a personální kompetence – Předpokládám, že se dítě dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, že se při společných činnostech bude domlouvat a spolupracovat. Komponenta dovednost

Soubor obsahuje:

 • 13 A5 barevných demonstračních obrázků (ty si zalaminujte a vystřihněte)
 • 6 stran omalovánek, každá na A4
 • 5 pracovních listů (na každém je napsán úkol pro děti)
 • Barevné tematické dvojdílné puzzle
 • 20 kartiček kolíčkování - U karet s puntíky (počty) mají děti za úkol přidat kolíček k tomu počtu puntíků, který označuje počet předmětů ve velkém obdélníku. U karet s písmeny mají děti za úkol přidat kolíček k tomu písmenu, na které začíná název předmětu ve velkém obdélníku
 • LALIPAMTUC - Puntíky, podle kterých si s dětmi můžete zazpívat. Obsahuje 4 základní puntíky (LA, LI, PAM, TUC), které se s dětmi naučíte a puntíkové zápisy (24), podle kterých zpíváte. Přidala jsem také prázdné zápisy, které si můžete dodělat buď vy nebo děti. Začněte třeba u dvou a postupně přidávejte. Později můžete jednotlivé karty řadit za sebou a vytvořit si delší puntíkový zápis.