Ovoce: aktivity a pracovní listy

 
Prodávající:
Cena za ks:
45 Kč s DPH
45 Kč bez DPH

Soubor "Ovoce: aktivity a pracovní listy" obsahuje celkem 30 stran pracovních listů a aktivit v PDF verzi. Každá strana pak odpovídá tisku na papír formátu A4. 

Soubor se zaměřuje na téma ovoce.

V souboru naleznete pracovní listy a aktivity:

 • míchání ovocného salátu
 • hádanky
 • počítání
 • pexeso
 • zraková diferenciace
 • bludiště
 • slabikování
 • skládání obrázku
 • porovnávání
 • řazení dle velikosti
 • grafomotorika
 • třísložkové karty
 • řadová posloupnost
 • zrcadlové dokreslení
 • přiřazování stínů

Tyto činnosti u dětí mimo grafomotoriku a jemnou motoriku rozvíjí také:

 • kognitivní schopnosti a dovednosti
 • fantazii a představivost
 • tvořivé myšlení 
 • čtenářskou pregramotnost
 • matematickou pregramotnost
 • povědomí o světě a jeho fungování
 • konkrétní a logické myšlení
 • paměť
 • grafomotoriku
 • jemnou motoriku 
 • a další

Vzdělávací materiál rozvíjí následující kompetence z RVP PV:

 • kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • kompetence k řešení problémů: rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit
 • kompetence komunikativní: průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

Některé dílčí cíle, které vzdělávací materiál Ovoce - aktivity a pracovní listy (vycházející z RVP PV):

 • Dítě a jeho tělo: rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí)
 • Dítě a jeho psychika: rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • Dítě a společnost: seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije