Prožitkovo-pohybové univerzální pohádky

Soubor PDF obsahuje na 13 stranách tři pohádky, které v sobě skrývají pohyb a prožitek: 

 • O červíkovi
 • O smutné houpačce
 • O červeném autíčku

 

V úvodu každé pohádky jsou vypsány očekávané cíle, očekávané výstupy a konkretizované výstupy. Dále pak pomůcky, které budou k pohádce potřeba, vhodný prostor a didaktické prostředky.

Následuje samotná pohádka, která je proložena pěti aktivitami. Ty jsou zaměřené na pohyb, nebo na prožitek (rozvíjení tvořivosti, představivosti, fantazie). 

Na konci každé pohádky najdete pracovní list, který můžete po pohádce využít a děti si jej mohou založit.

Pohádky se dají využít i jako řízená činnost během dne. 

Tyto činnosti u dětí rozvíjí mimo jiné:

 • hrubou motoriku 
 • lokomoci 
 • jemnou motoriku
 • grafomotoriku
 • kognitivní schopnosti a dovednosti
 • matematickou pregramotnost
 • fantazii a představivost
 • tvořivé myšlení 
 • čtenářskou pregramotnost
 • povědomí o světě a jeho fungování
 • a další

Vzdělávací materiál rozvíjí následující kompetence z RVP PV:

 • kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • kompetence k řešení problémů: si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • kompetence komunikativní: průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

Některé dílčí cíle, které vzdělávací materiál Prožitkovo-pohybové univerzální pohádky rozvíjí (vycházející z RVP PV):

 • Dítě a jeho tělo: rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí)
 • Dítě a jeho psychika: rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • Dítě a jeho psychika: rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • Dítě a ten druhý: posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)
 • Dítě a svět: vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách