Tradiční česká řemesla, aktivity

Kategorie produktu
 
Prodávající:
Cena za ks:
35 Kč s DPH
35 Kč bez DPH

Vzdělávací materiál "Tradiční česká řemesla, aktivity" obsahuje celkem 19 stran pracovních listů a aktivit v PDF verzi. Každá strana pak odpovídá tisku na papír formátu A4. 

Soubor je vhodné využít s produktem "Tradiční česká řemesla, demonstrační karty".

V souboru naleznete pracovní listy a aktivity:

 • TŘÍSLOŽKOVÉ KARTY S ŘEMESLY (18 karet)
 • ROZSTŘIHNI OBRÁZEK A SKLÁDEJ 2x
 • SPOJOVÁNÍ ŘEMESLA A JEHO SYMBOLU 2X
 • CO VŠECHNO PATŘÍ K ŘEMESLU? 2X
 • POČÍTÁNÍ A VÝBĚR ČÍSLICE (kolíčkování) 2x
 • GRAFOMOTORIKA 2x
 • BLUDIŠTĚ
 • SLABIKOVÁNÍ 2x

Celý soubor je pro delší životnost vhodné zalaminovat. 

Vzdělávací materiál rozvíjí následující kompetence z RVP PV:

 • kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • kompetence komunikativní: průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

Některé dílčí cíle, které vzdělávací materiál Tradiční česká řemesla rozvíjí (vycházející z RVP PV):

 • Dítě a jeho psychika: rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • Dítě a společnost: seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • Dítě a svět: vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

Tyto činnosti u dětí rozvíjí mimo jiné:

 • kognitivní schopnosti a dovednosti
 • grafomotoriku
 • jemnou motoriku
 • fantazii a představivost
 • tvořivé myšlení 
 • čtenářskou pregramotnost
 • matematickou pregramotnost
 • povědomí o světě a jeho fungování
 • tvořivé myšlení
 • a další